Algemene Voorwaarden verkoop, herstellingen en privacy policy

Hieronder vindt u onze algemene verkoopsvoorwaarden, onze voorwaarden geldig bij herstellingen
en onze privacy regels inzake de geldende Europese GDPR wetgeving.

Algemene Verkoopsvoorwaarden VERNIMMEN N.V.


1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door de algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de klant.
 
2. De bestekken en prijsoffertes van Vernimmen N.V. zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Alle aanbiedingen van Vernimmen N.V. in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. Vernimmen N.V. streeft er naar afbeeldingen, kleuren en beschrijvingen op de website en andere documentatie zo veel als mogelijk met de werkelijkheid te laten overeen te stemmen, doch kan fouten of lichte afwijkingen niet uitsluiten. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Alle bestekken en prijsoffertes hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd bij het bestek of offerte. Vernimmen N.V. kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Onze prijzen zijn, indien van toepassing, exclusief BTW en exclusief recupel/verwijderingsbijdrage. De normale leverings- of verzendkosten zijn aangegeven. Indien een prijs verkeerdelijk vermeld staat op de website of op een folder van Vernimmen N.V., is Vernimmen N.V. niet gehouden het product aan deze prijs te verkopen. Vernimmen N.V. zal de klant dan informeren betreffende de juiste prijs. De klant heeft nadien gedurende 48 uren het recht de bestelling van dit product te annuleren.
 
3. De door de afgevaardigden van Vernimmen N.V. aanvaarde bestellingen en prijsoffertes zijn slechts bindend na onze schriftelijke of andere aanvaarding. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens klacht binnen 2 werkdagen.
 
4. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15 % van de waarde van de bestelling met een minimum van 50,00 euro (exclusief BTW) indien deze bestelling kleiner zou zijn dan 250,00 euro (exclusief BTW).
 
5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden Vernimmen N.V. niet. Bij vertraging in de leveringen heeft de koper geen recht op schadevergoeding en kan evenmin de overeenkomst eenzijdig verbreken tenzij anders schriftelijke overeenkomsten tussen partijen.
 
6. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers tegenover onszelf.
 
7. De goederen worden in principe afgehaald in de winkel, eventueel kunnen de goederen worden geleverd aan huis. Indien levering aan huis wordt overeengekomen, zijn verzending en levering op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders bepaald voor rekening van de koper.
- Afhaling goederen in de winkel: courante goederen/onderdelen kunnen betaald worden bij afhaling of voor de vervaldag na ontvangst factuur. Voor niet-courante goederen dient op voorhand een voorschot betaald te worden ten belope van minstens 25% van de waarde van de goederen. Deze worden pas besteld bij de fabrikant na ontvangst voorschot. De klant wordt op de hoogte gebracht wanneer de goederen beschikbaar zijn op het afhaaladres. Indien deze niet-courante goederen niet afgehaald worden binnen de 5 werkdagen, wordt de bestelling geannuleerd, zonder terugbetaling van het voorschot.
- De levertermijn wordt overeengekomen tijdens het orderproces. Onze leveringstermijnen lopen vanaf de datum van de orderbevestiging en nadat alle technische en/of commerciële bijzonderheden definitief bedongen zijn en de betalingsvoorwaarden vervuld zijn. Zij zijn nooit gewaarborgd, maar worden zo precies mogelijk uitgevoerd. Eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulatie van de bestelling rechtvaardigen noch aanleiding geven tot schadevergoeding.
 
8. Indien de koper de goederen weigert bij aanbieding of niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na een termijn van 15 dagen vanaf deze datum, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De voorgeschreven schadebepaling voorzien in artikel 4 van huidige overeenkomst blijft echter van toepassing.
 
9. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.
 
10. Wanneer Vernimmen N.V. ten gevolge van overmacht, staking, weersomstandigheden, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder dat ons enige schadevergoeding kan worden geëist.
 
11. Vernimmen N.V. behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen van de koper alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 
12. Klachten betreffende leveringen of ophaling moeten ons toekomen binnen de vijf (5) kalenderdagen na levering van de goederen en alleszins voor het gebruik of ingebruikname van de goederen. Klachten betreffende zichtbare schade of defecten aan de geleverde/afgehaalde goederen dienen binnen 24 uur na inontvangstneming elektronisch en gemotiveerd via mail (info@ijzerwaren-vernimmen.be) bij Vernimmen N.V. te worden ingediend. Klachten dienen altijd vergezeld te zijn van duidelijke schadefoto’s. De klant heeft uiteraard ook de mogelijkheid het beschadigde/defecte goed binnen de 24 uur binnen te brengen in de winkel van Vernimmen N.V..
 
13. Alle betwisten omtrent de factuur, leveringen of ophaling moeten gebeuren door een aangetekend schrijven aan Vernimmen N.V. gericht binnen de veertien dagen na factuurdatum, datum van verzending van de goederen of uitvoering van de werken.
 
14. Alle facturen aan regelmatige BTW-plichtige klanten zijn netto betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum tenzij schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Partikulieren (niet BTW-plichtige klanten), eenmalige klanten, klanten die een eerste aankoop verrichten en klanten die minder dan 3 facturen per jaar ontvangen worden geacht contant te betalen. Onder contante betaling wordt verstaan bij afhaling van de goederen in de winkel met één van de aanwezige betalingsmiddelen of uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen van ontvangst van de factuur per overschrijving.
 
15. Bij niet betaling van de facturen binnen de gestelde termijnen is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijl intrest verschuldigd te belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 euro (exclusief BTW). Alle kosten van invordering door tussenkomst van derden zijn volledig ten laste van de koper.
 
16. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen of ophalingen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 
17. Conform de wetgeving op het eigendomsvoorbehoud, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen exclusieve eigendom van Vernimmen N.V. tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf ontvangst van de goederen.
 
18. Op maat gemaakte, niet-courante of speciaal bestelde goederen/onderdelen/wisselstukken die door en voor de klant besteld zijn, dienen te allen tijde door de klant betaald te worden (ook bij annulatie na bestelling). Vernimmen N.V. bepaalt welke goederen op maat gemaakt, niet-courant of speciaal besteld zijn en brengt de klant hiervan mondeling op de hoogte voordat hij een bestelling plaatst.
 
19. Als consument (particulier) heeft u het recht om de courante goederen binnen de 14 kalenderdagen terug te brengen. De termijn gaat in op de dag na de datum van ontvangst. Teruggebrachte goederen moeten ongeschonden, ongebruikt in de originele verpakking worden teruggebracht op de maatschappelijke zetel van Vernimmen N.V.. Voor bedrijven en personen die handel drijven geldt volgende regeling betreffende teruggave: goederen kunnen teruggebracht of teruggezonden worden binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst en na voorafgaandelijk akkoord. De goederen dienen ongeschonden, ongebruikt in de originele verpakking worden teruggebracht op de maatschappelijke zetel van Vernimmen N.V.. Teruggave kan enkel voor een bestelling met een waarde boven 50,00 euro (exclusief BTW). Indien de waarde lager ligt, kan de klant de goederen omruilen in de winkel van Vernimmen N.V.. De wederpartij ontvangt daarna een tegoedbon of een omruiling. De terugname van de goederen zal aan de beste voorwaarden gebeuren, zonder dat het krediet groter zou kunnen zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke factuur. Vernimmen N.V. zal in geen geval tot betaling van enige schadevergoeding, intrest of boete, om welke reden dan ook, kunnen aansprakelijk gesteld worden.
 
20. Alle betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via de handelsrechtbank van Dendermonde. Deze clausule vervangt alle tegenstrijdige clausules.
 

<Terug naar boven>


Voorwaarden geldig bij Herstellingen via VERNIMMEN N.V.


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten voor herstellingen, mondeling of schriftelijk. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Vernimmen N.V. is ingestemd. Vernimmen N.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een herstelovereenkomst met de klant.
 
2. Bij herstellingen wordt uitgegaan van de informatie die door de klant aan ons mondeling, schriftelijk of elektronisch (e-mail) bezorgd is of van de klachten die vermeldt worden op het ontvangstbewijs. Bij conflict tussen beiden geldt het ontvangstbewijs als basis. Geschreven informatie van de klant kan niet als basis dienen voor een herstelling. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden die gebreken hersteld die door de hersteller worden vastgesteld.
 
3. De prijs van de herstelling wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de eventuele transportkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de eventuele verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden.
 
4. Indien u Vernimmen N.V. de opdracht geeft uw toestel te herstellen en indien Vernimmen N.V. dit kan uitvoeren onder de prijsopgaven grens (dit is ± 30% van de nieuwwaarde van een gelijkwaardig toestel/gereedschap), wordt de herstelling uitgevoerd zonder verdere toestemming van de klant. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de herstelling hoger zal zijn dan de prijsopgave grens, dan wordt aan de klant gevraagd of hij/zij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de herstelling pas plaats na toestemming van de klant. Voor sommige toestellen (bijvoorbeeld Metabo) bestaan er vastgestelde hersteltarieven, de klant wordt dan bij indienen van het toestel op de hoogte gebracht van de herstelkost, in dit geval wordt de herstelling uitgevoerd zonder verdere toestemming van de klant.
 
5. De klant kan evenwel binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van de prijsopgave afzien van verdere dienstverlening door Vernimmen N.V. en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de prijsopgave en indien van toepassing transport- en/of voorrijkosten. Het eventueel betaalde voorschot is niet recupereerbaar. Vernimmen N.V. stelt vervolgens het product weer ter beschikking van de klant in de staat waarin het zich bevindt (meestal gedemonteerd), voor zover dat mogelijk is - dit geldt evenwel niet voor herstellingen door derden. Ingeval van afwijzing van de offerte van Vernimmen N.V., behoudt Vernimmen N.V. zich het recht voor om aan de koper een stockagekost voor het materieel aan te rekenen ten bedrag van 20,00 euro per begonnen week.
 
6. Indien na onderzoek of herstelling bepaalde functionaliteiten van het toestel niet meer zou werken zoals voorheen, kan Vernimmen N.V. hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.
 
7. Bij de herstellingen wordt steeds gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, kan Vernimmen N.V. de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking stellen aan de klant. Dit geldt evenwel niet voor herstellingen onder garantie en is niet steeds mogelijk bij herstelling door derden.
 
8. Indien de herstelling door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden de herstelling onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en kan Vernimmen N.V. niet worden gehouden aan de opgegeven hersteltijd.
 
9. Elke herstelling zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Vernimmen N.V. streeft ernaar door de herstelling de levensduur van het toestel te verlengen.
 
10. Na de herstelling ontvangt de klant een herstelbon/factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen. Dit geldt evenwel niet voor herstellingen onder garantie en is niet steeds mogelijk bij herstelling door derden.
 
11. Bij afhaling van het toestel bij de klant door Vernimmen N.V. of door een vervoerder, is de klant  verantwoordelijk voor het eventueel demonteren en het transport waardig verpakken van het toestel.
 
12. Voor elk toestel zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant geldig en dominant. U kan deze altijd raadplegen op hun website. Toestellen binnengebracht bij Vernimmen N.V. voor herstelling onder waarborg dienen steeds vergezeld te zijn van hun originele aankoopbewijs en/of -factuur en het eventuele attest van verlengde garantie, in dit geval wordt de herstelling kostenloos uitgevoerd zonder verdere toestemming van de klant. Het achteraf indienen van garantie verzoeken (al dan niet mits voorleggen aankoopfactuur en/of verlengde garantie bewijzen) zal niet aanvaard worden voor een herstelling onder waarborg. Bij het laattijdig indienen van garantieverzoeken zullen ten minste administratiekosten ten belope van 20,00 euro (exclusief BTW) aangerekend worden en wordt nagegaan of de fabrikant dit verzoek alsnog wil inwilligen. Indien niet aanvaard zullen alle kosten, vermeerderd met 20,00 euro (exclusief BTW) administratiekost, ten laste zijn van de klant.
 
13. Vernimmen N.V. geeft na het voltooien van de herstelling een garantie van drie maanden op de uitgevoerde herstelling. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant of afhaling van het product door derden. Op schoonmaak en onderhoudsbeurten, alsmede op herstellingen verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de herstelbon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. De garantie is enkel van toepassing op de herstelde of vervangen onderdelen en indien de oorzaak van de klacht dezelfde is als die van bij de vorige herstelling. Na 3 maanden wordt het toestel als ‘buiten garantie’ zijnde beschouwd.
 
14. Indien na twee achtereenvolgende meldingen (brief / fax / e-mail / telefoon) van Vernimmen N.V. aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van drie maanden na de eerste melding heeft nagelaten het product op te halen, wordt het toestel als afgestaan beschouwd. Indien de klant het herstelde toestel niet binnen de vijf (5) werkdagen na de eerste melding afhaalt, behoudt Vernimmen N.V. zich het recht voor om aan de koper een stockagekost voor het materieel aan te rekenen ten bedrag van 20,00 euro per begonnen week.
 
15. De klant verklaart zich door aanvaarding van deze voorwaarden bekend met het feit dat Vernimmen N.V. overgaat tot terughouding van het eigendom zolang de betaling nog niet is geschied.
 

<Terug naar boven>


Privacy Policy - Europese privacyregels vanaf 2018


1. Burgers krijgen een heel aantal nieuwe rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, ze krijgen meer controle over het gebruik van hun persoonlijke gegevens.
 
1.1. Recht op inzage
De betrokkene heeft het recht om inzage te verkrijgen van zijn persoonsgegevens die verwerkt worden en van de volgende informatie:
- de verwerkingsdoeleinden;
- de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
- van het recht van de betrokkene om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
- …

1.2. Recht op rectificatie
De betrokkene heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren en om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.
De verwerkingsverantwoordelijke moet iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens verder zijn verstrekt in kennis stellen van een rectificatie van persoonsgegevens.
 
1.3. Recht om vergeten te worden
De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit recht is echter enkel onder bepaalde voorwaarden van toepassing. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens te wissen in volgende gevallen:
- de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
- de betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking is berust en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
- de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- …
 
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, moet hij redelijke maatregelen nemen om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om zijn persoonsgegevens te wissen.
 
Dit recht is niet van toepassing indien de verwerking nodig is:
- voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
- voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
- om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
- met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijke of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover het recht om vergeten te worden de verwezenlijkingen van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
- voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 
De verwerkingsverantwoordelijke moet iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens verder zijn verstrekt in kennis stellen van elke wissing van persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Indien de betrokkene hierom verzoekt, moet de verwerkingsverantwoordelijke informatie over deze ontvangers verstrekken.
 
1.4. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn gegevens te beperken indien:
- de betrokkene de juistheid van zijn persoonsgegevens betwist. In dat geval moet de verwerking beperkt worden tot de persoonsgegevens die gecontroleerd zijn door de verwerkingsverantwoordelijke;
- de verwerking onrechtmatig is maar de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens;
- de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
- de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking. In dat geval moet de verwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 
Wanneer de verwerking is beperkt, mogen de persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt worden:
- met toestemming van de betrokkene;
- of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
- of ter bescherming van de rechten van een andere persoon of rechtspersoon;
- of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.
 
De verwerkingsverantwoordelijke moet iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens verder zijn verstrekt in kennis stellen van elke beperking van de verwerking.
 
1.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
De betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens die hij heeft verstrekt aan een verwerkingsverantwoordelijke, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen indien:
- de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst;
- de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 
De betrokkene heeft het recht dat zijn persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.
 
De bedoeling van deze bepaling is om betrokkene toe te laten op eenvoudige wijze van dienstverlener te veranderen.  
 
1.6. Recht van bezwaar
De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke moet de verwerking van de persoonsgegevens staken tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die:
- zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene;
- verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 
1.7. Klacht bij de toezichthoudende autoriteit
Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voor België: Privacy Commissie) in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, waar hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan wanneer hij meent dat de verwerking van zijn persoonsgegevens inbreuk maakt op de verordening.
 
2. Automatisch bijhouden van gegevens bij bezoek aan onze website
 
2.1 Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van http://www.ijzerwaren-vernimmen.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
 
2.2. Toestemming
Door de informatie en de diensten op http://www.ijzerwaren-vernimmen.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
 
2.3. Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Vernimmen N.V. en specifiek http://www.ijzerwaren-vernimmen.be , kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@ijzerwaren-vernimmen.be.
 
2.4. Monitoren gedrag bezoeker
http://www.ijzerwaren-vernimmen.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
 
2.5. Gebruik van cookies
http://www.ijzerwaren-vernimmen.be kan cookies bij bezoekers van deze website plaatsen. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
Een cookie is een bestandje dat bij een website-bezoek wordt opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker. Met cookies kunnen bijvoorbeeld voorkeuren van een bezoeker worden hergebruikt of kan het surfgedrag van een bezoeker worden gemeten. De website kan met behulp van cookies worden verbeterd in prestaties en gebruikservaring. Ook kan de website informatie aanbieden die beter is afgestemd op de voorkeuren van de bezoeker.
Technisch noodzakelijke cookies dienen ter ondersteuning van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Voorbeelden: een cookie die de door u gekozen producten in de winkelmand onthoudt, wordt beschouwd als technisch noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor een cookie die u tijdens een sessie ingelogd houdt.
http://www.ijzerwaren-vernimmen.be maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd. Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft Vernimmen N.V. geen invloed op.
Cookies kunnen ook geplaatst worden om extra functionaliteiten te ondersteunen. Dit zijn cookies van bij voorbeeld van Youtube voor het tonen van digitale filmpjes. Wij vragen u deze cookies te accepteren voor een optimaal gebruik van onze website.
 
2.6. Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
 
2.7. Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens die worden verzameld door cookies van Vernimmen N.V.. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze cookies terugvinden in de instellingen van uw browser.
 

<Terug naar boven>

Disclaimer

De Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden voor Herstellingen en de Privacy Policy van Vernimmen NV bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen van Vernimmen NV. Deze voorwaarden kunt u raadplegen, uitprinten en downloaden op www.ijzerwaren-vernimmen.be . Vernimmen NV wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand.